Hans Nielsen Smed. Korning

Mindesten i Korning for Hans Nielsen Smed. De stærke Jyder

Mindesten for Hans Nielsen Smed i Korning. Foto: Gudrun Rishede 2018 

HANS NIELSEN SMED. 
1771-1842. 
DE STÆRKE JYDERS FORKÆMPER.
DIN TRO VAR FAST SOM HAMMERENS SLAG OG SVIGTEDE IKKE PÅ KAMPENS DAG. 
REJST AF SLÆGTEN 1957.

Overfor gadekæret og lige ved siden af Korning Kirke lå Kornings bysmedje, som Hans Nielsen Smed overtog efter sin far Niels Johansen Smed i 1796. Adressen er Klaks Møllevej 7, men smedjen findes ikke længere. Kun den nævnte mindesten rejst af slægten for Hans Nielsen Smed formedelst 910 kr. vidner om, at her boede den mest kendte fra 1800-tallets vækkelsesbevægelse De stærke Jyder.
Det flot renoverede gadekær på den anden side af gaden havde i generationer stor betydning som tingsted og samlingspunkt for landsbyens beboere.

Hans Nielsen Smed i Korning satte sine spor i Danmarkshistorien som én af de ivrigste forkæmpere for De stærke Jyder. 
Han var samtidig min 3xtipoldefar - se slægtstavlen nederst på siden, som starter med min far, Svend Rishede.
Derfor vil jeg senere skrive en mere dybtgående artikel om ham. Da han imidlertid allerede er godt beskrevet i faglitteraturen, må jeg indrømme, at jeg i øjeblikket prioriterer andre artikler på denne hjemmeside - især artikler, hvor jeg har en viden, som ikke tidligere har været kendt eller udbredt.
I disse artikler på hjemmesiden er der dog allerede nu artikler, der går i dybden med Hans Nielsen Smed: 


Mindesten for Hans Nielsen Smed på Korning Kirkegård

Hans Nielsen Smed var fuldstændig kompromisløs i forhold til sin tro. Og da den rationalistiske præst i Korning, pastor Jakob Kjer, var af samme støbning, så udspillede der sig i Korning mange stridigheder mellem De stærke Jyder og myndighederne.
Som fortalt i min artikel om De stærke Jyder var Hans Nielsen Smed og Jakob Kjer nogle af de mest markante eksempler på, hvor voldsom kampen om "den rette tro" kunne være, når uenigheden og temperamentet var størst. I de år stridighederne stod på førte Hans Nielsen stædigt sine kampe til ende, selv om han fik mulkte (bøder), blev udpantet og endda måtte et år i Viborg Tugthus. 

Kampen om lærebøgerne foregik over flere år. Hans Nielsen Smed nægtede at lade sine børn konfirmere efter andet end Luthers katekismus og Pontoppidans Forklaring, hvilket betød at den ældste søn, Peder, først blev konfirmeret, da han var 20½ år gammel, hvilket nærmest var en katastrofe i en tid, hvor skolegangens eneste afsluttende eksamen var den tvungne konfirmation, som markerede overgangen fra barn til voksen. Ja, var man ikke konfirmeret når man fyldte 19, kunne man ende i tugthuset.


De stærke Jyder. Uddrag af Rejseminder fra 1841 af Jacob Christian Lindberg

Jeg vil her gengive en næsten samtidig beretning om striden mellem Hans Nielsen Smed og pastor Kjær, som toppede på kirkegården i Korning efter en gudstjeneste i 1813, hvor Hans Nielsen Smed sendte en spytklat efter præsten og råbte "Fy for en præst, Han er en djævelens præst". 

Hans Nielsen Smeds huspostil

Beretningen er skrevet af Jacob Christian Lindberg i 1841 under overtitlen "Gammel-Lutheranerne i Jylland". Lindberg søgte allerede fra 1820'erne ivrigt kontakt med de vakte, og han havde fra 1826 til 1832 en hovedrolle i opgøret med rationalisterne i kirken. Rejseberetningen bygger på personlig kontakt og på en række primære kildeskrifter, og blev skrevet kort efter begivenhederne. De stærke Jyder modtog beretningen med stor sympati. 
Jacob Christian Lindberg var selv præst og kom af præstefamilie, idet hans far var den residerende kapellan ved Ribe Domkirke og sognepræst i Seem Niels Lindberg. Selv om han hjemmefra havde fået en rationalistisk opdragelse, havde han også fået en sympati for alle småfolks ret overfor snæversynede autoriteter, ligesom han kæmpede indædt i tale og skrift mod "vantro" præster og disses forsøg på at afvige fra gældende ritualer. 
Lindberg blev desuden en af N.F.S. Grundtvigs trofaste kampfæller.

De stærke Jyder. Gammel-Lutheranerne i Jylland. Jacob Christian Lindberg

"Først ved Aaret 1812 sporer man paa denne Egn (Hatting Herred) en alvorlig Modstand mod Brugen af Balles Lærebog. En Mand fra Ikjær i Raarup Sogn, Mathis Nielsen, fattede først Mistanke til Lærdommens Reenhed i Balles Lærebog; det kom på Tale i en videre Kreds og Flere overbeviste sig om, at den indeholdt nogle uforsvarlige, med den gamle Lærdom uforenelige Sætninger. I Korning (Hatting Herred) tog en Smed ved navn Hans Nielsen to Børn af Skolen paa denne Grund; men da Præsten, Hr. Kjær, føjede sig i at confirmere dem alene efter Luthers Catechismus, syntes hele Vanskeligheden at kunne være hævet; men formodentlig tabte han Taalmodigheden, da en anden Mand, Therkild Pedersen, derpaa tog sine Børn fra Skolen af samme Grund, og saameget viste sig snart, at det ikke var fordi han ansaae deres religieuse Anskuelser for taalelige, han havde føiet sig efter dem. I en Skrifte-Tale erklærede han nemlig noget derefter, "at de som Jannes og Jambres stred med den Helligaand og modsatte sig Guds Evangelium." Dette kunne de ikke finde sig i, og da de kom udenfor Kirken opfordrede Smeden Præsten til at sige, hvori han stred mod Guds Evangelium.
Korning Kirke, Hedensted KommuneDa Præsten ikke vilde indlade sig derpaa, men gaae bort, greb Smeden ham ved Armen og sagde, "bie og siig det;" men Præsten råbte, at han ville slaae ham og kaldte Flere af Menigheden til Vidne derpaa. Derover kom Smeden saaledes i Iver, at han spyttede ad Præsten og raabte "fy for en Præst, han er Djævlens Præst. "Det var denne Scene paa Kirkegaarden og egentlig ikke Bøndernes Utilfredshed med Balles Lærebog, der foranledigede retlig Undersøgelse; men Krigen var nu engang begyndt og Striden om Balles Lærebog blev naturligviis dragen ind under den. Processen kom saaledes ikke til at røre Smeden alene; fem Andre bleve dømte tilligemed ham. Sagen stod paa i 3 Aar, i hvilken Tid deres Børn hverken mødte i Skolen eller ved Præstens Catechisationer. Imidlertid var Forordningen af 1814 om Skolevæsenet, der indfører Mulkter for Skole-Forsømmelser, udkommen, og Følgen af den hele Fortrællelighed blev nu for det Første, at Smeden blev dømt i 1 Aars Tugthusstraf; Jens Iversen, Therkild Pedersen og hans Kone Marie Kathrine, Matthis Iversen og Morten Johansen af Ølsted Mark bleve satte paa Vand og Brød, de to sidste i 10, de første i 15 Dage; Jens Iversen havde desuden ved Udpantning mistet hans egne og hans Kones Klæder, 1 Kakkelovn og 3 Kjedler; man skrev desuden alle Kreaturerne, men de bleve dog ikke solgte. Efterat Smeden havde udstaaet Tugthusstraffen, og Stillingen med Hensyn til Børnenes Skolegang ved hans Hjemkomst endnu var lige den samme, tog han med Therkild Pedersen til Kjøbenhavn for at søge Hjælp hos Kongen selv. Under deres Ophold i Kjøbenhavn talede Kongens Skriftefader Liebenberg med dem, og da han ikke fandt, at de førte nogen fra Statskirkens symbolske Bøger afvigende Lærdom, blev deres Stilling ogsaa forbedret. Den bestandige Mulktering hørte op. Imidlertid vare de satte i Ban af Præsten, og i samfulde 7 Aar negtede han dem Nadveren, fordi de absolut vilde have deres Børn underviste i Luthers Cathechismus og Pontoppidans Forklaring over den! Ved en Klage over Præsten for Provst og Biskop blev denne Bansættelse endelig hævet, og da Consistorialraad Bechmann, der selv var af den gamle Tro, blev Præst i Bjerre Herred i Raarup Sogn, og han ikke havde noget imod at undervise Confirmanterne efter Pontoppidans Forklaring, blev deres Stilling taalelig, da der nu dog var een Præst, som ville confirmere deres Børn."

Selv om De stærke Jyder nu for længst er historie, så siges det, at alle efterkommere af Hans Nielsen Smed, stadig er sig dette slægtskab bevidst. Det gælder også mig, som mange gange i min barndom hørte min far fortælle om denne mærkelige smed, der spyttede på præsten og sad i fængsel et helt år på grund af sin tro. Til det første slægtsstævne i Korning i 1956 deltog ca. 430 efterkommere af Hans Nielsen Smed. Der fulgte 3 slægtsstævner i Rårup, Øster Snede, Løsning og i Korning igen i 1967. På det tidspunkt mente man, at Hans Nielsen Smeds slægt talte ca. 2000 personer.

Her ses min egen anetavle fra min far Svend Riishede Hansen (1) til Hans Nielsen Smed (46)

Du kan læse om min oldemor Susanne Sørensdatter (5) på dette link: Niels Hansen og Susanne Sørensdatter. Hun var oldebarn af Hans Nielsen Smed


© Artiklen er skrevet af Gudrun Rishede, Ribe.
Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem


Kilder: 

  • Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt. Et bidrag til ”De stærke Jyder's historie. Du kan finde et register til bogen på dette link: Navneregister til Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt 
  • Therkel Johansen: Korning Kirkes historie & Sognets menighedsliv gennem 200 år
  • Hans Borup Jakobsen: De stærke Jyder
  • Frands Ole Overgaard og Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. Årh. V bind. De senere jyske vækkelser
  • Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. Årh. V bind. De ældre jyske vækkelser. De stærke Jyder af Herluf Hegnsvad
  • Rejseminder fra 1841 af Jac. Chr. Lindberg : Kirkehistorisk folkelæsning. Ugeskrift for Lutherske Christne. Nr. 1 og 2. Gammel Lutheranerne i Jylland. Ugeskrift for Lutherske Christne Nr. 1-26. 1870. 
  • Niels Thomsen: De stærke Jyder og haugianerne

Fotoet af siden fra Hans Nielsen Smeds huspostil er fra Therkel Johansen: Korning Kirkes historie & Sognets menighedsliv gennem 200 år. Lindbergs Rejseminder har jeg selv arvet efter min far 
 

Slægtsstævne for De stærke Jyder i Korning. Efterkommere til Hans Nielsen Smed